SKR Ubytovna
POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ


HomeKariéraVzděláváníO společnostiNaše službyReferenceDokumentyGDPRNapsali o násKontakt


 

Všeobecné stavební obchodní podmínky
(dle § 1751 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném a účinném znění, dále jen „OZ“)


Čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel potvrzuje, že veškeré údaje uvedené v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé v době uzavření základní smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

1.2. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré údaje uvedené v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé v době uzavření Smlouvy. Zároveň potvrzuje, že je odborně i kapacitně způsobilý k provedení prací dle předmětu plnění Smlouvy.

1.3. Zástupci obou smluvních stran uvedení ve Smlouvě potvrzují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.4. Pokud se po uzavření Smlouvy prokáže, že výše uvedená potvrzení kterékoli ze smluvních stran neodpovídají skutečnosti, je druhá smluvní strana oprávněna k okamžitému odstoupení od Smlouvy z důvodů ležících na straně smluvní strany, která potvrdila údaje neodpovídající skutečnosti.
Čl. 2

Předmět díla

2.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zároveň se zavazuje zajistit dílo jako celek, dodržovat zejména zásady POV, BOZ, PO a další, vč. pokynů objednatele pro provádění prací.

2.2. V rámci svého plnění se zhotovitel zavazuje respektovat koordinaci svých prací a dodávek s realizací prací a dodávek zajišťovaných přímo objednatelem, případně zajišťovaných dalšími subdodavateli objednatele.

2.3. Předmětem díla za Smlouvou sjednanou cenu se pro účel Smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí, materiálů a zařízení, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.4. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla za Smlouvou sjednanou cenu jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných zkušeností a technických znalostí předpokládat.

2.5. Objednatel bude oprávněn nařídit Zhotoviteli provést drobné změny Díla a drobné vícepráce, jejichž provedení nepovede ke změně ceny za Dílo. V případě změny, která bude mít za důsledek zvětšení plošné výměry Díla, je takové zvětšení možné maximálně do výše 3 % stávající plošné výměry.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další jím nově požadované práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu provést ve Smlouvou sjednaném čase, pokud však takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 15 % ceny (bez DPH) díla, sjednané Smlouvou.

2.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu díla požadovat změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny bez prodlení přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů je jejich vyčíslení zhotovitelem a prokázání beze vší pochybnosti.

2.8. Součástí předmětu díla za Smlouvou sjednanou maximální a nejvýše přípustnou cenu jsou i další činnosti, výkony a písemné materiály související s předmětem díla, zejména pak:
- zřízení, provozování a odstranění sociálního a provozního zařízení staveniště
- ostraha staveniště
- poplatky za zábor veřejného prostranství
- případné celní poplatky a úřední překlady z cizích jazyků
- opatření vyplývající ze stavebního povolení
- dopravní značení
- čištění veřejných a ostatních komunikací, znečištěných provozem zhotovitele, resp. jeho případných subdodavatelů a uvedení těchto komunikací do původního stavu, pokud jsou tyto komunikace v důsledku činností zhotovitele poškozeny
- opatření k zajištění zimního provozu stavby, zejména temperování a vytápění stavby
- zaměření skutečného stavu provedení díla, v případě požadavku objednatele i v digitální podobě
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve Smlouvou stanoveném počtu vyhotovení k datu zahájení přejímacího řízení
- zpracování dílenských výkresů a jiných prováděcích podkladů, určených k provedení díla
- prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, atesty použitých materiálů, certifikáty, schvalovací protokoly, protokoly o zkouškách zabudovaných materiálů, prokazujících vhodnost jejich použití pro daný účel a jejich zdravotní nezávadnost
- protokoly o zkouškách betonu
- další doklady o jakosti a komplexnosti částí dodávek (požární osvědčení, pevnostní zkoušky, záruční listy atd.), vztahující se k předmětu plnění dle Smlouvy
- průvodní technická dokumentace strojů a zařízení, zásadně v českém jazyce, resp. v úředním překladu do českého jazyka
- zprávy o provedení výchozích revizí elektrických a jiných vyhrazených zařízení
- doklady o provedených zkouškách zařízení
- protokoly o těsnosti, dilatační a topné zkoušce ÚT, vodoinstalace
- ověřovací zkoušky výtahů
- protokol o těsnostní zkoušce kanalizace
- doklady o uložení odpadu vzniklého činností zhotovitele na veřejných skládkách, resp. doklady o likvidaci příp. nebezpečného odpadu, provedené v souladu s příslušnými zákony
- návody k obsluze a údržbě zařízení v českém jazyce, protokolární seznámení určených pracovníků objednatele s obsluhou zařízení
- revizní zprávy elektro, slaboproud, silnoproud, EPS, EZS a MaR
- odzkoušení technologického zařízení ve zkušebním provozu, komplexní vyzkoušení nebo jiným způsobem dohodnuté ověření funkce
- seznam osob, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu v průběhu záruční doby díla
- provedení všech nezbytných geodetických prací vč. činností tzv. odpovědného geodeta podle příslušných právních předpisů; geodetické práce zahrnují zejména podrobné vytýčení staveniště vč. zaměření všech vytyčovacích bodů, zaměřování stavby v průběhu jejího provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních výškových a směrových bodů a jejich stabilizaci pro účel kolaudačního řízení; zhotovitel odpovídá za přesné a správné zaměření a vytýčení díla
Výše uvedené doklady a doklady o provedených zkouškách budou součástí zápisu o odevzdání a převzetí díla. Veškeré průvodní technické doklady, osvědčení apod. musí být v českém jazyce, příp. v úředním překladu do českého jazyka.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí.

2.10. Dílo bude prováděno v souladu s obecně platnými technologickými postupy a v souladu s ČSN závaznými a doporučenými k datu uzavření Smlouvy. Pro předmět plnění Smlouvy se doporučené ČSN stanoví pro zhotovitele jako závazné. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat systém jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9002.
Čl. 3

Projektová dokumentace

3.1. Zhotovitel je povinen provést projekt pro provedení stavby, pokud není Smlouvou stanoveno jinak.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci své cenové a technické nabídky, na jejímž základě je Smlouva uzavřena, projektovou dokumentaci díla řádně prostudoval, zkontroloval a neshledal v této dokumentaci vady, nejasnosti, rozpory nebo nedostatky. Zhotovitel si je vědom toho, že pokud projektová dokumentace obsahuje výkaz výměr, je tento výkaz výměr pouze informativní a provedenou kontrolou přebírá zhotovitel zodpovědnost za specifikaci prací a za množství, uvedená ve výkazu výměr. Námitky, vyplývající z nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci, nebudou po uzavření Smlouvy objednatelem akceptovány.

3.3. V případě potřeby zpracuje zhotovitel v rámci své dodávky dílenskou, případně další přípravnou výrobní dokumentaci. Do dílenské a další přípravné výrobní dokumentace má objednatel a jím pověřené osoby právo nahlížet a vyjadřovat se k ní. Zhotovitel se zavazuje tuto dokumentaci upravit dle případných připomínek objednatele. Jestliže při zpracování dílenské, případně další přípravné výrobní dokumentace dojde k odchylkám od objednatelem předaného předešlého stupně dokumentace, je zhotovitel povinen objednatele na takové odchylky písemně upozornit. Objednatel se k takovému upozornění písemně vyjádří bez zbytečného odkladu. Nevyjádří-li se objednatel do 5 pracovních dnů, má se za to, že souhlasí s provedením takového odchylného řešení.

3.4. Schválením takových odchylek a změn objednatelem se nezbavuje zhotovitel odpovědnosti za technicky správné provedení díla, za jeho úplnost a za jeho soulad se všemi platnými předpisy a technickými normami České republiky.

3.5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude považována za provedenou pouze v případě, že je vypracována v souladu s ustanovením § 125 zák. č. 183/2006 Sb. (USŘ) v platném znění, v rozsahu ustanovení § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb. a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby a v rozsahu potřebném pro kolaudační řízení tak, aby uvedená dokumentace mohla být stavebním úřadem ověřena a mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí stavby. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré objednatelem a orgány státní správy požadované provozní řády a manuály všech technických a technologických zařízení, ze kterých se stavba skládá, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací (atesty, certifikáty, revizními zprávami apod.), dokumentací potřebnou pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu jednotlivých strojů, záručními listy a dalšími potřebnými doklady pro provoz stavby, vše zásadně v českém jazyce, resp. úředním překladu do českého jazyka. Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby je i geodetické zaměření skutečného stavu. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve Smlouvou požadovaném počtu výtisků v listinném vyhotovení a trvalém provedení. O předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby sepíší smluvní strany předávací protokol.
Čl. 4

Cena díla

4.1. Cena za zhotovení předmětu plnění je sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. a dle ustanovení § 2586 odst. 1 OZ jako maximální a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zhotovitele.

4.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem ve výši stanovené příslušným zákonem v době její fakturace.

4.3. Dohodnutá smluvní cena dle čl. 4. Smlouvy je cenou za kompletní provedení předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kvalitnímu a včasnému zhotovení díla, vzniklé v souvislosti s přípravou, plněním a dokončením závazků, včetně dalších nutných nákladů, zejména nákladů na zařízení staveniště, dopravné na staveništi i mimo staveniště, pojištění, kompletační činnost, bezpečnost práce, ochranu materiálů a zhotovovaného díla až do jeho předání objednateli, poplatky za skládky, likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů, zimní provoz stavby, čištění a případné uvedení do původního stavu činností zhotovitele poškozených veřejných a ostatních komunikací, geodetické práce, dokumentaci skutečného provedení stavby, dílenskou dokumentaci, zkoušky materiálu, zařízení atd., dopravní značení, cla, jazykové překlady, vodné, stočné, el. energii, a další. Dále pak cena obsahuje náklady na předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, změny kursu Kč k zahraničním měnám, předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění a další náklady na veškeré i ztížené podmínky, které lze při provádění díla, dopravě a uložení materiálů předpokládat (zhotovitel si je vědom, že na pozdější doplňky nebude brán zřetel).

4.4. Má se za to, že položky neobsažené v rozpočtu zhotovitele jsou zahrnuty do maximální ceny díla. Opomenutí částí díla, které zhotovitel nezahrnul do svého rozpočtu, nelze dodatečně uplatnit do ceny jejím zvýšením.

4.5. Fakturace bude prováděna dle objemu skutečně provedených prací a dodávek, písemně odsouhlaseného objednatelem. Objednatel není povinen hradit sice smluvené, ale zhotovitelem neprovedené práce a dodávky.

4.6. Důvodem pro změnu ceny díla může být pouze:

4.6.1. změna standardu věcí na základě dodatečných písemných požadavků (pokynů) objednatele oproti schválené projektové dokumentaci

4.6.2. práce a dodávky nově objednatelem písemnou formou požadované nad rámec projektové dokumentace (rozšíření předmětu plnění)

4.6.3. práce, které ač jsou nasmlouvány, nebudou na základě dodatečného požadavku objednatele provedeny (méněpráce, omezení předmětu plnění)

4.6.4. objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce

4.7. Za vícepráce se považují práce, které zhotovitel ve své nabídce prokazatelně nemohl předpokládat, a to ani při vynaložení veškeré péče, odborných zkušeností, technických, právních a jiných znalostí. Případné požadavky zhotovitele na změnu ceny díla, vznášené na základě vzniklých okolností uvedených v čl. 3.2., 4.4. těchto Podmínek, zásadně nejsou pro účel Smlouvy považovány za vícepráce a na jejich základě nelze měnit cenu díla, stanovenou Smlouvou.

4.8. Důvodem pro zvýšení ceny díla nejsou práce a plnění zhotovitele, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

4.9. Objednatelem nově požadované práce, případně změny a doplňky nad rámec zadání a případné objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zhotovitelem oceněny příslušnými jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele. Pokud tyto ceny nebude možné použít, budou tyto práce oceněny ceníkovými položkami ÚRS Praha, platnými v době realizací prací. Náklady na pořízení materiálu budou oceněny sazbou 2,5 % z ceny materiálu bez DPH.

4.10. Veškeré objednatelem nově požadované práce, změny, doplňky, resp. objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce nad rozsah předmětu plnění dle Smlouvy je zhotovitel povinen ocenit a předem projednat a odsouhlasit s objednatelem. Zhotovitel je oprávněn tyto práce provádět a fakturovat pouze na základě uzavřeného písemného dodatku ke Smlouvě, v opačném případě není objednatel povinen tyto provedené práce převzít a zhotoviteli uhradit.Čl. 5

Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět postupně ve sjednaných termínech a lhůtách, uvedených ve Smlouvě a Harmonogramu, pokud Harmonogram tvoří přílohu Smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat postup prací dle Harmonogramu a zajistit stavební připravenosti pro možnost realizace prací a dodávek, zajišťovaných přímo objednatelem nebo jeho dalšími subdodavateli.

5.3. Termíny/lhůty sjednané ve Smlouvě vč. Harmonogramu mohou být měněny pouze formou uzavřených písemných dodatků ke Smlouvě.

5.4. V případě, že:

5.4.1. bude objednatel zaviněně v prodlení s předáním staveniště, nebo v případě, že

5.4.2. změna rozsahu anebo způsobu provádění díla (ve finančním objemu větším než 15 % sjednané ceny díla bez DPH), vyžádaná objednatelem, způsobuje nemožnost provedení díla nebo jeho části ve Smlouvou sjednaném termínu/ lhůtě, nebo v případě, že

5.4.3. při provádění díla budou zjištěny skryté překážky ve smyslu ustanovení § 2627 OZ, které beze vší pochybnosti znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem má zhotovitel (za předpokladu, že učinil veškerá možná opatření k tomu, aby k prodlení s prováděním díla nedošlo resp. aby bylo takové prodlení minimalizováno) nárok na prodloužení termínu/lhůty, na jehož/jejíž splnění má taková skutečnost přímý vliv, a to o dobu nezbytně nutnou. Lhůta pro provedení díla se však prodlouží pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že taková skutečnost má na trvání lhůty pro provedení díla bezprostřední vliv. V takovém případě se lhůta provedení díla prodlouží o dobu nezbytně nutnou. I v případě prodloužení termínů/lhůt se však zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byla dodržena původně sjednaná lhůta provedení díla. V případě, kdy má dojít ke změně kterékoli ze lhůt provádění díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení návrh úpravy harmonogramu ve formě nově vypracovaného „revidovaného“ harmonogramu.

5.5. Přerušení prací

5.5.1. Zhotovitel je vždy povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění anebo jinak porušuje Smlouvu či právní předpisy; v takovém případě je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla poté, kdy důvody pro přerušení prací pominuly, bez nároku na prodloužení celkové lhůty ukončení nebo dílčích termínů.

5.5.2. Zhotovitel je vždy povinen na nezbytně nutnou dobu přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. V případě, že práce přeruší zhotovitel, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách.

5.5.3. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli písemně doporučit způsob zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění překážek provádění díla. Objednatelem schválená opatření je zhotovitel povinen realizovat. Zhotovitel je dále povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny.

5.5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 5 pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je zhotovitel povinen pokračovat v jeho provádění.

5.5.5. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení smluvních povinností zhotovitelem nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů/lhůt.

5.5.6. V případě opakovaně vadného provádění díla anebo prodlení zhotovitele s prováděním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů oproti Harmonogramu je objednatel oprávněn vyjmout z předmětu plnění zhotovitele kteroukoliv část díla a tak omezit jednostranně předmět díla. Objednatel je dále oprávněn provést vyňatou část díla prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě je zhotovitel povinen poskytovat této osobě veškerou nezbytnou součinnost při provádění části stavby, kterou jí objednatel pověřil, zejména umožnit jí vstup a výstup ze staveniště, používání společného zařízení staveniště a staveništních médií, poskytovat jí součinnost nezbytnou pro včlenění části díla prováděné touto osobou do stavby. O částku reprezentující takto vyjmuté části předmětu díla v cenové nabídce zhotovitele se zhotoviteli sníží celková cena díla dle Smlouvy.
Čl. 6

Platební podmínky

6.1. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že přijaté plnění dle této Smlouvy – stavební a montážní práce – jsou poskytovány výlučně pro jeho ekonomickou činnost a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Smluvní strany se zavazují dodržovat platební režim dle ustanovení Smlouvy a následujících článků těchto Podmínek.

6.3. Finanční zálohy před počátkem fyzického plnění a v průběhu plnění zhotovitele objednatel zásadně neposkytuje.

6.4. Celková maximálně přípustná cena díla dle Smlouvy bude zaplacena formou dílčích daňových dokladů (dále faktury) a konečné faktury – daňového dokladu. Faktury budou vystavovány vždy 1× měsíčně za práce provedené v uplynulém běžném kalendářním měsíci, na základě vyplněného soupisu provedených prací, na jednotném formuláři dostupném na www stránkách objednatele, k poslednímu dni v měsíci. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je nedílnou součástí faktury. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací vždy do 3. pracovního dne měsíce následujícího, stavbyvedoucí objednatele provede kontrolu správnosti a vrátí jej objednateli do tří dnů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly práce provedeny.

6.5. Objednatel není povinen proplácet faktury zhotovitele při prodlení zhotovitele v postupu prací větším než 10 kalendářních dnů oproti schválenému Harmonogramu. Takto případně pozastavené faktury budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny po opětovném sladění postupu prací zhotovitele se schváleným Harmonogramem. Počínaje dnem opětovného sladění postupu prací zhotovitele se schváleným Harmonogramem začíná běžet nová lhůta splatnosti takto pozastavených faktur, v délce dle Smlouvy.

6.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit celkovou fakturaci maximálně do 80 % z konečné ceny díla. Zbývajících 20 % bude zohledněno v závěrečné fakturaci po vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

69 Objednatel uhradí zhotoviteli odsouhlasenou fakturu do výše 90 % fakturované ceny, pozastávka činí 10 % z ceny díla a Objednatel má právo tuto pozastávku provést z příslušného daňového dokladu bez DPH. V případě, že v daňovém dokladu bude vyčíslena výše DPH, pak DPH bude uhrazena (půjde o daňové doklady vystavené mimo režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty). V zákonné lhůtě po předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven konečný daňový doklad, ve kterém bude uvedena:
- rekapitulace plateb dílčích daňových dokladů,
- odpočet zařízení staveniště ve výši 2 % z konečné ceny díla,
- pozastávka 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

Splatnost pozastávek:
- První polovina z celkové pozastávky tj. 5 % bude objednatelem uhrazena po předání veškeré dokumentace, po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, popř. od data obdržení konečného a pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
- Druhá polovina tj. 5 % z celkové pozastávky bude uvolněna po uplynutí záruční doby sjednané ve smlouvě o dílo. Pozastávka je finanční jistotou, kterou zhotovitel poskytuje objednateli na splnění svých závazků z titulu odpovědnosti za vady zjištěné v záruční době příp. na poskytnutí slevy. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné vady a nedodělky a vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady případně vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady na škodu v plné výši.

Obě pozastávky budou uvolněny vždy na základě písemné žádosti zhotovitele na jednotném formuláři dostupném na www stránkách objednatele. Splatnost každé pozastávky se sjednává 65 dnů od data doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky objednateli.

6.7. Všechny faktury vystavené v souladu se zákonem a všemi náležitostmi dle ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek je objednatel povinen uhradit do 65 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

6.8. Zhotovitel je povinen provést konečné vyúčtování ceny díla a vystavit konečnou fakturu nejpozději do 14 dnů po předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury se stanovuje na 65 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. Objednatel i zhotovitel svobodně prohlašují, že toto ujednání o délce splatnosti není vůči zhotoviteli (věřiteli) hrubě nespravedlivé.

6.9. Faktury bude zhotovitel zasílat výhradně doporučeně poštou na adresu sídla objednatele nebo předávat osobně na sekretariátu firmy v sídle objednatele, uvedeném ve Smlouvě. Jiný způsob předávání faktur není dovolen, na odlišně předané faktury oproti tomuto ustanovení nebude brán zřetel a objednateli z toho nevyplývá žádný závazek.

6.10. Objednatel splní svoji platební povinnost dnem vydání proveditelného platebního příkazu svému peněžnímu ústavu, tj. KB Brno-město.

6.11. Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména:
- obchodní jméno a sídlo objednatele, vč. čísla bankovního účtu
- obchodní jméno a sídlo zhotovitele, vč. čísla bankovního účtu
- označení faktury (evidenční číslo),
- IČ, DIČ objednatele a zhotovitele
- název stavby a číslo smlouvy o dílo
- rozsah a předmět plnění
- cena provedených prací bez daně
- základ daně
- sazba daně (v případě různých sazeb v členění na 15 % a 21 %)
- výše daně
- odpočet zádržného
- odpočet zařízení staveniště
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- fakturovaná částka
- datum vystavení faktury a datum její splatnosti
- příloha faktury: soupis provedených prací za fakturované období, originálně podepsaný odpovědným zástupcem objednatele

V případě, že se jedná o konečnou/závěrečnou fakturu:
- bude uvedena rekapitulace všech dílčích faktur za jednotlivé měsíce, číselně označených dle číslování zhotovitele
- datum uskutečnění zdanitelného plnění bude korespondovat s datem předání prací a dodávek dle potvrzeného závěrečného předávacího protokolu

6.12. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. V takovém případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury do sídla objednatele.

6.13. V případě prodlení zhotovitele s úhradou provedených prací jeho případným subdodavatelů, delšího než 14 kalendářních dní po lhůtě splatnosti, může objednatel uhradit tyto provedené práce subdodavatelům zhotovitele přímo, bez účasti zhotovitele. O tímto způsobem uhrazené částky bude snížena nejbližší faktura, vystavená zhotovitelem na objednatele v rámci měsíční fakturace zhotovitele.

6.14. Pokud bude dílo spolufinancováno z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém bude vystaven protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky také v elektronické podobě.
Čl. 7

Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí

7.1. Hlavní stavbyvedoucí objednatele je oprávněn provádět veškeré úkony v rámci uzavřené Smlouvy, zvláště pak:
- provádět zápisy do stavebního deníku
- provádět kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů PO zhotovitelem, v případě jejich porušování zhotovitelem je oprávněn nařizovat opatření vedoucí k nápravě, která je zhotovitel povinen respektovat
- sjednávat se stavbyvedoucím zhotovitele závazné dílčí termíny vyvolané potřebami stavby a nezbytné pro řádné provedení stavby
- odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné změny či doplňky oproti schválené projektové dokumentaci
- odsouhlasovat soupis provedených prací
- přerušit práce zhotovitele při porušování ustanovení Smlouvy, nebo těchto Podmínek, zejména pak při poskytování vadného plnění, porušování bezpečnostních předpisů či jiných právních předpisů zhotovitelem.

7.2. V případě, že:
- hlavní stavbyvedoucí není pro konkrétní dílo objednatelem jmenován, nebo
- hlavní stavbyvedoucí není v potřebném čase na stavbě přítomen
- přecházejí pravomoci, uvedené v čl. 7.1. těchto Podmínek na stavbyvedoucího objednatele.
Čl. 8

Staveniště

8.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zřízení staveniště

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání po dobu provádění stavby, a to v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl provádět dílo ve Smlouvou sjednaných termínech.

8.3. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení vody a el. energie s kapacitou nezbytně nutnou pro realizaci prací zhotovitele.

8.4. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně minimálně 3 pracovní dny před termínem předání staveniště, uvedeným ve Smlouvě.

8.5. Zhotovitel bezodkladně vyhotoví o předání a převzetí staveniště zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.

8.6. Objednatel poskytne zhotoviteli dílčí zařízení staveniště za úhradu

8.7. Poskytnutím dílčího zařízení staveniště zhotoviteli se rozumí vybudování a udržování staveniště a užívání sociálního zařízení. Pro montáže a zkušební provoz potřebné přípojné body el. energie a vody ve stávajícím objektu budou vyúčtovány na základě skutečně odebraného množství. Vyúčtování těchto nákladů provede objednatel na vrub zhotovitele k datu ukončení prací a dodávek. Tyto částky budou zhotovitelem odečteny v závěrečné faktuře. Vlastní provedení vnitrostaveništních rozvodů vody a el. energie uvedená sazba 2 % nezahrnuje; tyto rozvody jsou zahrnuty v maximální ceně díla a provede je zhotovitel na svůj vlastní náklad.

8.8. V případě opožděného předání staveniště, resp. stavební připravenosti zhotoviteli, dohodnou objednatel a zhotovitel tomu odpovídající prodloužení doby realizace díla. Pokud k dohodě o délce prodloužení nedojde, bude termín předání díla posunut o tolik kalendářních dní, o kolik se objednatel zpozdil s předáním staveniště, resp. s předáním stavební připravenosti.

8.9. Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu s projektovou dokumentací, Smlouvou, Podmínkami a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Staveniště nesmí zhotovitel bez písemné dohody s objednatelem použít pro ubytování či přenocování osob, a to ani krátkodobé.

8.10. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat čistotu a pořádek, denně odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech na své náklady veškeré nečistoty a odpady, vzniklé činností zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů z jeho vozidel, mechanizace a zařízení. V opačném případě veškeré náklady spojené s likvidací následků příp. úniku ropných produktů, včetně sankcí uplatněných oprávněnými orgány a institucemi nese v plném rozsahu zhotovitel.

8.11. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady veškerá znečištění a poškození komunikací, vzniklá činností zhotovitele při provádění díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat během provádění svého díla veškeré předpisy BOZ při práci, hygienické, požární, ekologické a jiné související předpisy, případně vyjádření dotčených orgánů uvedená ve stavebním povolení. Veškeré případné právní následky resp. sankce, pokuty atd., vzniklé nedodržením těchto předpisů a vyjádření nese v plném rozsahu výhradně zhotovitel, včetně jím zaviněných škod vůči třetím osobám.

8.13. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění svého díla ostrahu převzatého staveniště a zařízení staveniště. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel ode dne převzetí nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele, a to až do doby protokolárního předání díla objednateli.

8.14. Jeden kompletní výtisk prováděcí projektové dokumentace, ať již dodávané zhotoviteli nebo dodávané přímo zhotovitelem, bude uchováván zhotovitelem přímo na staveništi a bude přístupný v rámci dohodnuté pracovní doby oprávněným osobám k inspekčním účelům.

8.15. Po protokolárním převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, tzn. odvézt veškeré své zařízení, zbylý stavební materiál, dočasné konstrukce jakéhokoliv druhu a provést konečný úklid staveniště dle požadavku objednatele. V případě že není Smlouvou stanoven termín vyklizení staveniště, má se za to, že staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí stavby objednatelem.

8.16. V případě, že je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky, zjištěné při předání a převzetí díla, ponechá na staveništi materiál a vybavení v rozsahu k tomuto účelu nezbytně nutném. Po odstranění vad a nedodělků v termínu dle protokolu o předání a převzetí stavby, vyklidí zhotovitel staveniště do 3 kalendářních dnů.
Čl. 9

Postup a organizace prací

9.1. Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému provedení díla při respektování účelu Smlouvy, smluvních termínů a dohod o případném postupném dokončování díla, koordinace prací a souběžného působení objednatele a jeho příp. dalších subdodavatelů. Postup prací však musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele, zejména pak musí respektovat podmínky požární ochrany a zachovávat podmínky BOZ.

9.2. V rámci svého předmětu plnění může zhotovitel pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) pouze s písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla svým subdodavatelem má zhotovitel vůči objednateli stejný rozsah odpovědnosti, jako by dílo zhotovoval sám.

9.3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady o způsobilosti svých subdodavatelů k provádění díla a to před zahájením prací těchto subdodavatelů. Povinný rozsah dokladů o způsobilosti subdodavatelů zhotovitele k provádění díla vychází z ust. § 54 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž způsob prokázání se řídí ust. § 57 citovaného zákona.

9.4. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou součástí díla podle Smlouvy.

9.5. Dodávky zajišťované přímo objednatelem a způsob koordinace s tím souvisejících prací s pracemi zhotovitele budou upřesněny samostatnou dohodou v rámci Harmonogramu postupu prací.

9.6. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze Smlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v jeho okolí. Je povinen na své náklady odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Vyúčtování těchto nákladů provede objednatel na vrub zhotovitele za provedené práce v uplynulém kalendářním měsíci.

9.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad předcházet vzniku škod třetím osobám v souvislosti s plněním jeho závazku ze smlouvy.

9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace svého předmětu plnění zakreslovat a zaznamenávat do jednoho paré projektové dokumentace veškeré změny oproti schválené realizační projektové dokumentaci.

9.9. Zhotovitel odpovídá za ochranu jím prováděných prací po celou dobu jejich provádění až do dne protokolárního převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Do tohoto data zhotovitel odpovídá za veškeré škody, vzniklé na jeho předmětu plnění.

9.10. V případě sporů o kvalitě provedených prací, správnost použitých technologických postupů, kvalitě materiálů, výrobků pro stavbu a dalších, je objednatel oprávněn nechat si vyhotovit znalecký posudek, jehož závěr je pro daný spor rozhodující. Pokud závěr znaleckého posudku potvrdí oprávněnost pochyb objednatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uhradit objednateli náklady na vyhotovení příslušného znaleckého posudku.

9.11. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zajisti provádění prací na díle i v noci a ve dnech pracovního volna, resp. pracovního klidu. Takto organizované práce nemají vliv na výši smluvní maximální ceny za dílo, stanovené Smlouvou.

9.12. V průběhu realizace díla se budou konat kontrolní dny za účasti odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zajistit rovněž účast svých subdodavatelů a eventuálních výrobců resp. dodavatelů věcí a zařízení, použitých při realizaci díla. V případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolním dni nebo nezajištění účasti osob, jejichž účast bude objednatelem výslovně požadována, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za zmařené jednání. Objednatel je oprávněn započítat na nejbližší splatné plnění zhotoviteli jakékoliv částky, které je oprávněn fakturovat nebo na které má nárok vůči zhotoviteli z jakéhokoliv titulu vyplývajícího ze Smlouvy.

9.13. Veškeré práce, materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly podmínkám stanoveným Smlouvou, resp. těmito Podmínkami.

9.14. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9.15. Zhotovitel je při provádění díla povinen respektovat ust. § 132 až § 142, ust. § 153, ust. § 157 a ust. § 171 zákona zák.č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále ust.§ 4 až § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Čl. 10

Kontrola provádění díla

10.1. Objednatel je oprávněn provádět v průběhu realizace díla zhotovitelem kontroly prostřednictvím svého hlavního stavbyvedoucího, resp. stavbyvedoucího, který má kdykoli v průběhu pracovní doby přístup na pracoviště zhotovitele a v dohodnuté době i do výroben a skladovacích prostor, kde se věci a zařízení určené k provádění díla vyrábějí, resp. skladují.

10.2. Hlavní stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí objednatele je oprávněn nařídit odstranění vad, zjištěných v průběhu provádění prací zhotovitele a požadovat uskutečnění opatření k jejich dalšímu zamezení. Takové činnosti je zhotovitel povinen realizovat okamžitě po upozornění, na své náklady.

10.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a již nebude možné zjistit jejich kvalitu a rozsah. Tuto výzvu uskuteční zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn požadovat odkrytí a dodatečnou kontrolu zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem. O provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku.

10.4. Pokud se zástupce objednatele nedostaví, ač byl řádně vyzván, ke kontrole v takto stanovené době, je zhotovitel oprávněn výše uvedené konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření, vyžadovaná technickými normami a pořídit průkaznou formou dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí. Uvedený postup však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takových zakrytých konstrukcí po dobu celé záruční lhůty.

10.5. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu, následným zakrytím a všemi dalšími náklady způsobené špatně provedenu prací zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení přijdou k tíži zhotovitele.

10.6. Náklady na provedení základních (prvních) zkoušek jsou obsaženy v maximální ceně díla, sjednané Smlouvou.

10.7. Objednatel má právo požadovat užívání dílčí části před předáním dokončeného předmětu díla na základě dílčího předání.

10.8. Zhotovitel musí mít na staveništi neustále odpovědnou osobu, která odpovídá za kontrolu zhotovitelem prováděných prací, průběžně a bezodkladně informuje objednatele o všech případných změnách, odchylkách a nesrovnalostech, k nimž event. došlo během provádění prací zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně 5 kalendářních dní předem na jemu známé skutečnosti, které by mohly narušit řádný průběh jím prováděných prací.
Čl. 11

Bezpečnost práce

11.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků na staveništi. V rámci této odpovědnosti je povinen učinit veškerá opatření k zamezení pracovních úrazů. V případě vzniku pracovního úrazu je zhotovitel povinen okamžitě informovat o této skutečnosti objednatele, včetně sdělení okolností vzniku pracovního úrazu. Následně bez zbytečného odkladu odpovědný pracovník zhotovitele s odpovědným pracovníkem objednatele úraz vyšetří a sepíší o něm záznam.

11.2. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovišti objednatele ve smyslu všech platných zákonů, vyhlášek a nařízení. Dále je zhotovitel povinen dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany, prevence a ochrany životního prostředí.

11.3. Zhotovitel je povinen jmenovat v každé pracovní skupině vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu a stanovit vedoucímu odpovědnost za zajišťování BOZ a PO během provádění prací.

11.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu případných najatých prostorů ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit proškolení svých pracovníků v oblasti požární ochrany ve smyslu nařízení vlády č. 172/2001Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a provádět svářečské práce v souladu s ustanoveními ČSN 050600, ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630 a předpisů souvisejících.

11.5. Po ukončení paličských a svářečských prací je zhotovitel povinen prohlédnout pracoviště a musí zabezpečit osmihodinový dohled po ukončení práce.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit skladování hořlavých kapalin v souladu s ČSN 562001 a skladování ropných látek v souladu s ČSN 753415.

11.7. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny a pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění osobních ochranných pomůcek, prostředků BOZ při práci a PO je bez výjimky povinností zhotovitele a příslušné náklady jsou zhotovitelem zahrnuty do celkové ceny díla dle Smlouvy.

11.8. Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí nebo jiný odpovědný zástupce zhotovitele je povinen okamžitě vykázat ze staveniště ty pracovníky zhotovitele, u kterých došlo k požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se na žádost objednatele podrobit dechové zkoušce, za přítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele. Při odmítnutí zkoušky se má za to, že pracovník zhotovitele byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Za každý takto zjištěný případ požití alkoholických nápojů či jiné návykové látky, resp. za odmítnutí dechové zkoušky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč. Uplatněním této pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vůči zhotoviteli, která bude uhrazena do její plné výše. Objednatel je oprávněn započítat na nejbližší splatné plnění zhotoviteli jakékoliv částky, které je oprávněn fakturovat nebo na které má nárok vůči zhotoviteli z jakéhokoliv titulu vyplývajícího ze Smlouvy.

11.9. Dále se zhotovitel zavazuje respektovat a souhlasí s tímto Sazebníkem pokut za nedodržování pokynů a pravidel BOZ při práci a požární ochrany:

Na zakázce není zpracován technologický postup a nejsou stanovena opatření k zajištění BOZP a PO
Provozování stavebního výtahu bez revize – ČSN 73 8120
Obsluha stavebního výtahu neproškolenou osobou – ČSN 73 8120
Jízda osob nákladním výtahem – ČSN 73 8120
Vázání břemen (jeřáb) bez vazačského oprávnění – ČSN 27 0143
Neprovedené protokolární předání a převzetí lešení – ČSN 73 8101
Nezajištěné pracoviště pod místem prací ve výšce
Nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci
Nezajištěný výkop
Chybějící ochranné zábradlí na stavbě
Nepoužívání ochranných pomůcek, zejména ochranné přilby
- § 104, 106 odst. 4d) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

1 000 Kč

V případě, že bude na stavbě přistižen pracovník zhotovitele nebo jeho podzhotovitele při vykonávání fyziologické potřeby mimo místo k tomu určené, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. Zaplacením pokuty není dotčeno právo objednatele na odstranění následků činnosti pracovníka.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli bezodkladně za každý zjištěný případ dle uvedeného Sazebníku smluvní pokutu v uvedené výši. Uplatněním pokut dle uvedeného Sazebníku není dotčeno právo objednatele na případnou úhradu škody vůči zhotoviteli, která bude uhrazena do její plné výše. Objednatel je oprávněn započítat na nejbližší splatné plnění zhotoviteli jakékoliv částky, které je oprávněn fakturovat nebo na které má nárok vůči zhotoviteli z jakéhokoliv titulu vyplývajícího ze Smlouvy.
Čl. 12

Předání a převzetí díla

12.1. Řádným provedením díla je jeho úplné provedení v rozsahu, množství, jakosti a podmínkách dle Smlouvy a těchto Podmínek, objednatelem schválené projektové dokumentace pro provedení stavby a stavebního povolení, a to bez vad a nedodělků (dokončení díla) a jeho předání objednateli.

12.2. Vadou se pro účel Smlouvy a Podmínek rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, stanovených projektovou dokumentací, Smlouvou, Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami.

12.3. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti schválené projektové dokumentaci.

12.4. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a vyčištění, podepsání zápisů o předání a převzetí, odstranění případných vad a nedodělků, předáním všech dokladů ke kolaudačnímu řízení, všech předepsaných dokladů o zkouškách a revizích, předání dokumentace skutečného provedení stavby ve sjednaném počtu vyhotovení.

12.5. Zhotovitel se zavazuje předat dílo najednou jako celek, nedohodnou-li se strany jinak. Dohodnou-li se smluvní strany dodatečně na předávání díla po dílčích částech, zavazují se nejpozději do 30 dnů před termínem předání prací dílčí části vyhotovit a odsouhlasit plán přejímek.

12.6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel převezme takto dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Povinností objednatele není převzít dílo, které není dokončeno, tzn., není řádně provedeno. Objednatele může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samostatně nebo ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.

12.7. K převzetí díla či jeho části vyzve zhotovitel objednatele minimálně 10 (deset) dní předem, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Tento dokument je uveřejněn na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty“. Dílo může být ze strany zhotovitele předáno pouze a jen do rukou objednatele zastoupeného stavbyvedoucím jmenovaným pro tu kterou konkrétní zakázku nebo výrobně-technickým ředitelem. Přítomnost těchto zástupců při předání díla lze nahradit písemným zmocněním, jehož fotokopie bude následně tvořit přílohu předávacího protokolu. Předání díla, které není provedeno v souladu s výše uvedeným postupem, je neplatné.

12.8. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla či jeho částí zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný Smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky. Předmětem plnění Smlouvy je rovněž odstranění eventuálních kolaudačních závad.

12.9. V protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a stanoveny lhůty pro jejich odstranění.

12.10. Nejpozději při přejímacím řízení stavby zhotovitel dále objednateli odevzdá veškeré doklady (osvědčení) o provedení sjednaných nebo právními předpisy předepsaných zkoušek použitých materiálů a výrobků (vč. zpráv o provedení výchozí revize elektrických zařízení), zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a komplexním vyzkoušení, doklady o prověření zakrývaných prací a dalších částí stavby zakrytých v průběhu prací, deníky (stavební, popř. montážní), sjednaný počet vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření provedeného díla, označení kabelů a jejich seznam, dále seznam, popis a uvedení funkcí strojů a zařízení (a to vč. seznamu náhradních dílů) které jsou součástí předávané stavby, objednatelem a orgány státní správy požadované provozní řady a manuály všech technických a technologických zařízení a průkazy o splnění technických požadavků podle příslušných právních předpisů, povinnou a obvyklou průvodní technickou dokumentaci jednotlivých strojů a zařízení (atesty, certifikáty, revizní zprávy, schémata zařízení a rozvodů apod.), jakož i další doklady (návody, záruční listy apod.), dokumentaci potřebnou pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu jednotlivých strojů a zařízení a průkaz o provedení zaškolení obsluhy objednatele resp. uživatelů a další povinné doklady k výrobkům a zařízením, jakož i další objednatelem důvodně požadované listiny.

12.11. Protokol podepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména:
a) přesnou identifikaci předávajícího a přejímajícího, a to s uvedením obchodního jména, sídla, IČ, DIČ
b) označení odpovědných zástupců přejímajícího a předávajícího s uvedením jména, příjmení a funkce
c) uvedení dalších účastníků přejímacího řízení
d) zhodnocení jakosti stavby
e) soupis zjištěných vad a nedodělků
f) dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění zjištěných vad a nedodělků
g) záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích
h) stanovisko zhotovitele i objednatele ke všem věcem, ve kterých nedošlo k dohodě
i) prohlášení objednatele, že stavbu přejímá
j) soupis předávaných listin
k) datum a místo ukončení přejímacího řízení
l) soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením a seznam ostatních předávaných dokladů)
m) vlastnoruční podpis účastníků řízení

12.12. Jestliže objednatel odmítne část díla, resp. dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel část díla, resp. dílo převzít, se přejímací řízení opakuje.

12.13. Protokol o předání a převzetí části díla resp. díla podepsaný objednatelem a zhotovitelem je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné odstranění (není-li v protokolu uvedeno jinak).
Čl. 13

Odpovědnost za vady – záruky

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené podklady objednatele, schválenou projektovou dokumentací, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují; jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou případným zvláštnostem stavby, použité technologii zpracování materiálu a pokynům pro stavbu. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným i doporučeným ČSN, technickým normám ČR, právním předpisům, musí být v ČR certifikováno a musí být provedeno v souladu s podmínkami stavebního povolení.

13.2. Zhotovitel přebírá závazek k odstranění vad vzniklých v záruční době, s výjimkou vad vzniklých v důsledku vnější události nebo způsobených objednatelem, a současně se zavazuje, že již v průběhu provádění veškerých prací, souvisejících se Smlouvou, bude činit opatření zamezující vzniku nekvalitně provedených prací, a to počínaje kontrolou kvality projektové dokumentace, dodávaných materiálů, polotovarů, výrobků a jejich atestů, kontrolou technologických postupů, včetně kontroly prací a činností svých případných subdodavatelů.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly až po předání díla, pokud tyto vady způsobil porušením svých povinností. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla objednateli neodborným provozováním stavby, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

13.4. Objednatel, resp. uživatel stavby je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se vyskytují reklamované vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění reklamovaných vad.

13.5. Práva a povinnosti z titulu vad díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jeho jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od Smlouvy.

13.6. Reklamace vad

13.6.1. Objednatel, resp. uživatel stavby je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Objednatel, resp. uživatel stavby má právo na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad a nedodělků, a to: dodáním náhradního plnění, dodáním nedodaných částí předmětu plnění, odstraněním právních vad, opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných částí předmětu plnění; výměnou prvků nebo zařízení nebo novým provedením prací, pokud objednatel není přesvědčen, že způsob zhotovitelem navržené opravy zabezpečí, že opravený prvek, zařízení nebo provedení prací bude mít vlastnosti jako bezvadné plnění anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla půjde-li o vady podstatné, má objednatel vedle nároků shora uvedených právo od Smlouvy odstoupit.

13.6.2. Reklamace vad uplatní objednatel resp. uživatel stavby u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace; v případě, že požaduje odstranění vady, uvede rovněž požadovaný způsob a podmínky jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit neprodleně odstranění reklamované vady, pokud strany nedohodnou jiný termín. Vady, které mají povahu havárií ohrožujících bezpečnost osob nebo hrozí škodami na majetku, je objednatel oprávněn odstranit pomocí havarijní služby s tím, že všechny s tím spojené náklady uhradí zhotovitel objednateli na jeho první vyžádání. Vady, které znemožňují nebo ohrožují bezpečnost osob a stavby, odstraní zhotovitel do 24 hod. od oznámení vady, pokud je to technicky možné. O lhůtě pro odstranění ostatních vad se zhotovitel s objednatelem dohodnou do 3 dnů ode dne písemného uplatnění nároků z vady, jinak objednatel určí pro její odstranění zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

13.6.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel resp. uživatel stavby má právo volby nároku z titulu reklamace vadného plnění. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne obdržení písemné reklamace doručit osobě, od které reklamaci obdržel (objednatele nebo uživatele stavby) své písemné stanovisko s uvedením zda reklamaci uznává nebo jí sdělit své námitky spolu s jejich odůvodněním.

13.6.4. Není-li ve Smlouvě a těchto Podmínkách uvedeno jinak, je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady díla na vlastní náklad a nebezpečí a v co nejkratším technicky možném termínu od doručení reklamace objednatele resp. uživatele stavby, pokud objednatel resp. uživatel stavby nepožaduje jinak anebo pokud nevyplyne jinak ze stanoviska orgánů státní správy a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto nutnost vyvolaly. V případě, že zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se nejednalo o vady díla, za které odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných nákladů, které na odstranění takových vad účelně vynaložil, a to v cenách v čase a místě obvyklých.

13.6.5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Zároveň se však sjednává, že tato záruční doba neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro celé dílo, nebo část díla, na které se vada vyskytla.

13.6.6. V případě sporu smluvních stran ohledně termínu k odstranění vady, nebo neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem resp. uživatelem stavby podle Smlouvy, resp. těchto Podmínek, nebo oznámí-li objednateli, resp. uživateli stavby před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, nebo zhotovitel nedodrží ujednání o odstranění vad, které znemožňují užívání nebo ohrožují bezpečnost osob nebo stavby do 24 hod., má objednatel resp. uživatel stavby kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli. Objednateli resp. uživateli stavby v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel bezodkladně zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel resp. uživatel stavby třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil; nárok objednatele resp. uživatele stavby účtovat zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu a náhradu škody tím nezaniká.
Čl. 14

Stavební deník

14.1. Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

14.2. Smluvní strany se zavazují plnit své povinnosti tak, aby stavební deník zachycoval přehledně veškeré události, týkající se průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat dále uvedené požadavky na vedení stavebního deníku:

14.3. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

14.4. Skladba a vedení stavebního deníku musí odpovídat metodickému pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“, vydaném ČSSI v září 1996. Text tohoto metodického pokynu se pro smluvní strany stanoví jako závazný.

14.5. Denní záznamy se píší do knihy (deníku) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje a podepisuje osoba oprávněná Smlouvou zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

14.6. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

14.7. Stavební deník musí být veden výhradně v českém jazyce.

14.8. Stavební deník je umístěn po dobu jeho vedení u stavbyvedoucího zhotovitele, je přístupný kdykoliv během pracovní doby, vč. případných prodloužených nebo nočních směn a případných směn ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Objednatel a zástupci dalších oprávněných orgánů jsou oprávněni kdykoli do stavebního deníku nahlížet a pořizovat z něj výpisy.

14.9. Výhrady a připomínky objednatele k vedení stavebního deníku jsou pro zhotovitele závazné.

14.10. Zhotovitel zapisuje prostřednictvím svého stavbyvedoucího do stavebního deníku skutečnosti důležité, resp. rozhodné pro řádné provádění díla a mající vliv na plnění závazků ze Smlouvy, zejména údaje o stavu staveniště a pracoviště, počasí, počtu pracovníků zhotovitele, rozsahu a způsobu prováděných prací, nasazení dopravních prostředků a stavebních mechanizmů, strojů a zařízení (v případě jejich napojení na energetickou síť stavby, resp. investora – včetně jejich výpočtových spotřeb energií), údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

14.11. Dále se do stavebního deníku zapisují zejména:
- Údaje o převzetí staveniště
- Výzvy, upozorňující objednatele na provádění mezioperačních kontrol, vč. kontrol prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvy budou ve stavebním deníku uváděny 3 pracovní dny před uskutečněním kontroly
- Zápisy o provedení mezioperačních kontrol vč. odkazů na příslušné záznamy, vedené o kontrolách
- Výzvy k provádění zkoušek nutných k předání díla (3 prac. dny před uskutečněním zkoušky)
- Zápisy o provedení zkoušek vč. odkazů na příslušné protokoly o provedení zkoušek
- Připravenost k navazujícím pracím jiných dodavatelů stavby
- Dokončení prací
- Vyklizení staveniště
- Připravenost k předání díla objednateli

14.12. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky apod.) a to do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, vyžaduje-li to povaha zápisu ve stavebním deníku, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Lhůta 3 pracovních dnů začíná běžet vždy dnem následujícím po dni provedení zápisu.

14.13. V případě, že zhotovitel považuje řešení záležitostí uvedených v zápisu za bezodkladné, je povinen tuto skutečnost v zápisu uvést.

14.14. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli denní záznamy nejméně 1x týdně a odevzdat mu prvý průpis. V případě sporu o hodnověrnost zápisu je závazný originál zápisu, který však musí být shodný s oběma průpisy.

14.15. Objednatel bude jako v souvislosti s touto zakázkou jediný smluvní partner zhotovitele osobně a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen mu toto denně umožnit. Tím objednatel nepřebírá odpovědnost za řádné provedení díla dle Smlouvy ve smyslu stavebního zákona, která náleží zhotoviteli.

14.16. Zástupci objednatele a zhotovitele oprávnění k zápisům do stavebního deníku jsou rovněž oprávněni k předání a převzetí staveniště, zápisu o předání a převzetí díla a k účasti na kontrolních dnech stavby.

14.17. Platí, že žádný záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah Smlouvy, pokud na jeho základě není uzavřen příslušný písemný dodatek ke Smlouvě.

14.18. V případě porušení některého z ustanovení tohoto článku, zejména nevede-li zhotovitel stavební deník, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
Čl. 15

Vlastnictví díla, odpovědnost za škody

15.1. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech věcech, které opatřil k provedení díla, jakož i na věcech, které k provedení díla opatřil objednatel, zhotoviteli je předal a zhotovitel je objednateli nevrátil.

15.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do doby jeho vyklizení a zpětného předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na převzatém staveništi a jeho zařízení, dočasně zabraných plochách pro účely provádění díla, stávajících porostech a na věcech umístěných na těchto plochách nebo pod nimi.

15.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, je do doby jejich zabudování zhotovitel.

15.4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají jeho vlastnictvím a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit na výzvu objednatele, nejpozději však při předání stavby objednateli. To neplatí pro věci, které zhotovitel oprávněně a prokazatelně spotřeboval při provádění díla.

15.5. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části přechází nebezpečí škody na něm na objednatele.

15.6. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě či zničení části díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele, strany projednají podmínky odstranění takové škody, avšak i v případě, že se nedohodnou, je zhotovitel povinen, bude-li objednatelem požádán, takovou škodu neprodleně odstranit způsobem požadovaným objednatelem a to na náklad objednatele a za cenu obvyklou v místě a době vzniku škody. Tato ustanovení platí po celou dobu trvání záruční lhůty díla jako celku.

15.7. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla zhotovitele dle Smlouvy má zhotovitel, vč. povinnosti tuto škodu bez zbytečného odkladu uhradit.

15.8. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v plné výši uhradit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn započítat na nejbližší splatné plnění zhotoviteli jakékoliv částky, které je oprávněn fakturovat nebo na které má nárok vůči zhotoviteli z jakéhokoliv titulu vyplývajícího ze Smlouvy.
Čl. 16

Zajištění závazků

16.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní sankce:

16.1.1. za nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy, a za každý i započatý kalendářní den prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla denně.

16.1.2. za nedodržení dílčích termínů plnění, termínu stavební připravenosti a jiných Smlouvou stanovených termínů smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z celkové ceny díla dle Smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

16.1.3. za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí díla smluvní pokutu 5 000 Kč jednotlivě za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele, až do doby jejich skutečného odstranění.

16.1.4. za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště oproti dohodnutému termínu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

16.1.5. za každý i započatý kalendářní den prodlení oproti dohodnutému termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč jednotlivě za každou reklamovanou vadu.

16.1.6. za každý i započatý kalendářní den prodlení oproti dohodnutému termínu pro odstranění záruční vady smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč jednotlivě za každou záruční vadu.

16.1.7. za porušení povinnosti vést stavební deník a dalších povinností stanovených v čl. 14 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

16.2. Uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve smyslu § 2894 a násl. OZ.

16.3. Pokud objednateli vznikne právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu, je objednatel oprávněn částku ve výši smluvní pokuty (smluvních pokut) odečíst z jakýchkoliv faktur, uplatněných zhotovitelem u objednatele.

16.4. V případě prodlení objednatele s placením měsíčních faktur a konečné faktury vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení ve výši dle OZ.

16.5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy, nezahájení prací ve sjednaném termínu, nedokončení prací ve sjednaném termínu je dohodnuta paušálně, částkou 300 000 Kč, slovy třistatisíc korun českých.
Čl. 17

Pojištění


17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že je rovněž pojištěn pro případ škody, způsobené na zhotovovaném díle a zařízeních na staveništi živelnými pohromami a odcizením.

17.3. Zhotovitel prohlašuje, že bezprostředně po uzavření Smlouvy a před zahájením prací uzavře další pojištění, a to pojištění stavebně montážních rizik, plynoucích z provádění stavby.

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že kopii pojistné smlouvy (resp. všech relevantních pojistných smluv) předloží objednateli do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zároveň se zavazuje, že po dobu provádění díla bude plnit veškeré povinnosti, které mu taková(é) pojistná(é) smlouva(y) ukládají, zejména hradit pojistné.
Čl. 18

Reklama

18.1. Během realizace díla není zhotovitel oprávněn zveřejňovat na prováděné stavbě, v areálu staveniště ani v jeho bezprostředním okolí propagaci v jakékoliv formě. Toto je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž musí být předem dohodnut rozsah, forma a doba trvání takovéto reklamy, vč. výše úhrady objednateli za souhlas s jejím zveřejněním. Nedodržení tohoto ujednání je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele.

18.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení statutárního zástupce objednatele uvádět v odborné literatuře, komerčních materiálech, prospektech a inzerci práce provedené pro objednatele. I v případě svolení objednatele musí být objednatelem předem odsouhlasena grafická podoba, rozsah a obsah textu. Za porušení tohoto ujednání je zhotovitel povinen zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu smluvní pokutu 100.000,- Kč jednotlivě za každý zjištěný případ.
Čl. 19

Průmyslová, autorská a související práva

19.1. Zhotovitel tímto převádí na objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z dokumentace připravované zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují závazné předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání dokumentace připravované zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním díla (dále jen „Autorské dílo“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci stavby, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace stavby. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

19.2. Licence dle tohoto článku je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle této Smlouvy a těchto Podmínek je plně obsažena v ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně požadovanou objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

19.3. Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto článku k tomu, aby objednatel či třetí osoba určená objednatelem v mezích, ve kterých jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv jeho část měnili, zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo či jeho část vcelku i částečně jako podklad pro jiná případná díla.

19.4. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem objednatele dle tohoto článku a licenci a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout objednateli originály těchto souhlasů.

19.5. Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

19.6. Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smlouvy, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

19.7. Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla provedené objednatelem či třetí osobou na žádost objednatele. Zhotovitel poskytne objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

19.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv subdodavatele zajistit udělení práv, souhlasů a licence objednateli ve formě a obsahu tohoto článku i od daného subdodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v souvislosti s dílem.
Čl. 20

Odstoupení od smlouvy

20.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností a v dalších případech uvedených v těchto Podmínkách.

20.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li zhotovitel v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurz, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

20.3. Za další důvody, pro něž může objednatel od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména:

20.3.1. Je-li zhotovitel v prodlení v dílčích pracích oproti Harmonogramu (pokud byl sjednán) delším než 21 kalendářních dnů

20.3.2. Porušení závazku zhotovitele provádět vybrané části stavby nebo práce pouze prostřednictvím objednatelem písemně schváleného subdodavatele

20.3.3. Porušení závazku zhotovitele zveřejňovat propagaci v areálu stavby a staveniště pouze s písemným souhlasem objednatele, příp. pouze v písemně dohodnutém rozsahu.

20.3.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a zhotovitel tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění nebo zápisem ve stavebním deníku.

20.3.5. Je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací oproti termínu stanoveném Smlouvou, převyšujícím 7 kalendářních dní.

20.3.6. Nesplní-li zhotovitel v polovině lhůty výstavby skutečnou fyzickou prostavěnost ve výši min. 45 % z celkové ceny díla dle Smlouvy.

20.3.7. Soustavné porušování podmínek jakosti díla zhotovitelem.

20.3.8. Nastanou-li na straně objednatele vážné důvody, pro které pro něj nemá plnění Smlouvy význam.

20.3.9. Zjistí-li zástupce objednatele (mistr, stavbyvedoucí nebo výrobně-technický ředitel), že při provádění díla zhotovitelem jsou zásadně porušovány předpisy BOZP, nedodržovány stanovené technologické postupy, nedodržována kvalita zhotovování díla, jsou ze strany zhotovitele bezdůvodně přerušovány stavební práce nebo je zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a neprodleně zajistit náhradního zhotovitele této konkrétní části díla, který nastoupí na místo zhotovitele původního a bude pokračovat ve vyhotovení zbývající části díla. O momentu převzetí zbývající části díla náhradním zhotovitelem bude vyhotoven zápis do stavebního deníku a pořízena příslušná foto (příp. video) dokumentace, aby byl okamžik převzetí díla zcela konkrétně vymezen. Současně budou v zápisu vymezeny i důvody odstoupení ze strany objednatele. K přesnému vymezení přechodu práv a povinností souvisejících se stavbou může zástupce objednatele stanovit i případná další opatření. Pokud bude objednatel aktuálními okolnostmi na trhu stavebních prací přinucen k tomu, že náhradní zhotovitel bude zhotovovat dílo za jiných (vyšších) finančních podmínek těch nasmlouvaných s původním zhotovitelem, tvoří rozdíl mezi hodnotou práce zhotovitele a hodnotou práce náhradního zhotovitele smluvní pokutu, o kterou bude snížena celková hodnota díla zhotovovaného původním zhotovitelem. Objednatel má do doby finální definice vzniklého rozdílu právo zadržet část platby ve směru ke zhotoviteli, o kterou předpokládá, že bude finálně ponížena cena zhotovovaného díla. Objednatel má rovněž právo do rozdílu započítat i svoje náklady spojené se zajištěním náhradního zhotovitele. Zhotovitel si je vědom důležitosti skutečnosti zajišťované uvedenou smluvní pokutou a její způsob určení bez výhrad akceptuje.

20.4. Za důvody, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy se považuje, je-li objednatel v prodlení s úhradou jím schválených účetních a daňových dokladů (faktur) po dobu delší než 90 dnů, v případě zakázek financovaných z veřejných prostředků 130 dnů.

20.5. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy pokud nastanou skutečnosti uvedené v čl. 1.4. těchto Podmínek.

20.6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno do sídla druhé strany, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

20.7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s předčasným ukončením provádění díla, pokud tyto náklady vynaložil v zájmu a se souhlasem objednatele.

20.8. Pro případ odstoupení od Smlouvy je objednatel oprávněn a zavazuje se převzít rozestavěné a neukončené dílo do 15 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě objednateli rozestavěné a neukončené dílo předat.

20.9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých. záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný, resp. nevyfakturovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k „ dílčímu předání díla “ a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
- o „dílčím předání a převzetí stavby “ bude sepsán protokol s náležitostmi závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby. Odstranění příp. vad se řídí podmínkami stanovenými Smlouvou a Podmínkami

20.10. Záruky za provedené práce, dodávky, případně části stavby začínají běžet dnem odstoupení od Smlouvy.

20.11. Není-li Smlouvou, resp. Podmínkami stanoveno jinak, řídí se odstoupení od Smlouvy příslušnými ustanoveními OZ (ustanovení § 2001 a násl.).
Čl. 21

Zneužití insolvenčního řízení

21.1. Obě smluvní strany se zavazují nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů vyplývajících ze smlouvy, zejména nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh.

21.2. Pro případ porušení závazku nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, je oprávněna domáhat se i náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

21.3. Toto ujednání zůstává v platnosti i v případě ukončení této smlouvy podle § 2001 a násl. OZ, tj. odstoupením od Smlouvy.
Čl. 22

Závěrečná ustanovení

22.1. Zhotovitel není bez písemného souhlasu objednatele oprávněn disponovat s věcmi (zařízeními), vytěženými (např. písek, štěrk, štěrkopísek, zemina nebo jiný použitelný materiál, který se nechává na staveništi nebo ve výkopech) či demontovanými v souvislosti s prováděním stavby. Veškeré tyto věci (zařízení) zůstávají ve vlastnictví objednatele. S těmito věcmi (zařízeními) naloží zhotovitel dle pokynů objednatele, a to včetně toho, že je na svůj náklad vhodným způsobem uskladní. Pokud se týká věcí, o kterých objednatel rozhodne, že jsou nevyužitelné, je zhotovitel povinen je odvézt ze staveniště a uložit, resp. zlikvidovat je na vlastní náklady v souladu s platnými zákony.

22.2. Za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 OZ jsou považovány zejména:
Veškeré informace včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se tohoto smluvního vztahu Cenové a platební dohody uzavřené Smlouvou a Podmínkami. S výjimkou informací, vyžádaných třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů, není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám informace o předmětu plnění, zejména o smluvních, cenových a technických záležitostech bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení závazku zhotovitele o důvěrnosti těchto dohod a informací je důvodem pro uplatnění smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla objednatelem na zhotovitele a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli bezodkladně uhradit.

22.3. Zhotovitel může vůči objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané.

22.4. Objednatel je oprávněn započítat zhotoviteli na nejbližší splatné plnění od okamžiku vzniku nároku objednatele jakékoliv částky, které je oprávněn fakturovat nebo na které má nárok vůči zhotoviteli z jakéhokoliv titulu vyplývajícího ze Smlouvy.

22.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí osobě práva a povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za objednatelem, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.6. V případě sporů o obsah a plnění Smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, a to ani na úrovni svých statutárních orgánů resp. jimi zmocněných osob, projednají, zda ohledně sporu bude rozhodnuto rozhodci. V případě, že smluvní strany nedosáhnou dohody o rozhodčím řízení, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud, určený podle místa sídla objednatele.

22.7. V případě pochybností a sporů o obsahu Smlouvy v průběhu plnění předmětu Smlouvy budou použity tyto doklady a materiály, seřazené sestupně co do důležitosti při rozhodování:
- Text základní smlouvy o dílo (Smlouva) a projektová dokumentace
- Všeobecné stavební obchodní podmínky (Podmínky)
- Stavební deník
- Zápis o předání staveniště
- Cenová nabídky zhotovitele
- Zápis o předání a převzetí díla

22.8. Pokud není sjednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran, výslovně Smlouvou neupravené, příslušnými ustanoveními OZ, v platném a účinném znění.

22.9. Změny smlouvy lze učinit pouze po dohodě obou stran písemně formou postupně číslovaných dodatků ke Smlouvě. Pokud některá strana předloží návrh dodatku ke Smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k návrhu do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení návrhu do jejího sídla. Po tuto dobu je návrhem vázána druhá strana, která ho podala.

22.10. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je v rozporu s ustanovením Smlouvy, platí ustanovení smlouvy.

22.11. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, která nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva zaniká splněním všech závazků obou smluvních stran.

22.12. Změny a dodatky těchto Podmínek platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

22.13. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je; zároveň je uznává za podstatnou a nedílnou součást Smlouvy.

22.14. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném exempláři.
Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti
SKR stav, s.r.o.


Kam dál?

Home
Kariéra
Vzdělávání
O společnosti
Naše služby
Reference
Dokumenty
GDPR
Napsali o nás
Kontakt
Kde nás najdete?

Google Maps

Zvětšit mapu
Kontakt

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno
Česká republika

Tel.: (+420) 545 249 000
Fax: (+420) 545 249 001


sekretariat@skrstav.cz
All rights reserved to SKR stav, s.r.o. 2010
© Designed by Lukas Brezak (Grafická Chirurgie / Surgery Minor)


SKR stav, s.r.o.