SKR Ubytovna
POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ


HomeKariéraVzděláváníO společnostiNaše službyReferenceDokumentyGDPRNapsali o násKontakt


 
SKR stav

Home  >  O společnosti

O společnosti

SKR stav, s.r.o. je moderní stavební společnost, která je pokračováním zkušeností kolektivu pracovníků stavební divize z realizací a řízení kompletních dodávek staveb pozemního, průmyslového a občanského charakteru pro veřejný, komunální a soukromý sektor. Firma se zabývá výstavbou a rekonstrukcí průmyslových objektů, škol, zdravotnických provozů, nemocnic, domů s pečovatelskou službou.

Dále provádíme sanace staveb a stavby enviromentálního a inženýrského charakteru, rekonstrukce havarijních jímek, železobetonových sil, kanalizací, inženýrských sítí, staveb místních komunikací, infrastruktury a parků.

V posledních letech se firma zaměřuje také na kompletní servis a dodávky prací na revitalizacích panelových staveb – zateplovací systémy, výměny balkonů, dodávky a montáže železobetonových předsazených lodžií, rekonstrukce plášťů a konstrukcí střech, rekonstrukce výtahů a bezbariérových přístupů do objektů a budov.

Společnost je osvědčena a zapsána v seznamu programu
Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“.

Společnost SKR stav, s.r.o. provádí dodávky staveb ve většině případů
jako generální dodavatel a většinu staveb zajišťuje na klíč.
Kvalita

Firma pracuje v systému jakosti ISO 9001:2016, systému enviromentu 14001:2016
a systému bezpečnosti práce 45001:2018.


Certifikáty

    
    

Benefiční běh pro rodinu Holubových

V sobotu 22. 4. 2017 proběhl ve Vyškově První ročník Lear Vyškovského benefičního běhu, který se běžel pro 11letého Petříka Holuba z Rostěnic, který je od narození nejen mentálně, ale vlivem dětské mozkové obrny i tělesně postižen. Naše společnost tuto dobrou věc podpořila a přispěla Petříkovi na nákup nového auta. Více informací o této akci: behamapomaham.cz.

Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových
Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových
Podporujeme

Morava napoleonská
Morava napoleonská
 
 

Bitva u Znojma – Dobšice
Bitva u Znojma – Dobšice
 
 

Masarykův onkologický ústav v Brně – nákup nového přístroje
Masarykův onkologický ústav v Brně – nákup nového přístroje
Letní tábory
Letní tábory
 
Umělecká skupina
Umělecká skupina
 
Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Slavkov u Brna
Moravský rybářský svaz, o.s.,
místní organizace Slavkov u Brna
Rybářské závody ve Slavkově 2015
Rybářské závody ve Slavkově 2015
 
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
 
 

Politika společnosti
v oblasti QMS, EMS
a SM BOZP

I. Naše společnost SKR stav, s.r.o., se řadí k stavebně dodavatelským podnikům v oblasti občanské vybavenosti, bytové, průmyslové a inženýrské výstavby. Hlavní činností je komplexní stavební činnosti, která zahrnuje přípravu staveb a jejich realizaci, rekonstrukci historických staveb, změny a odstraňování staveb. Pracujeme na stavbách a rekonstrukcích pro státní a soukromé investory. Kromě toho také realizujeme vlastní developerské projekty. Naše společnost se postupně profilovala v komplexně vybavenou stavební firmu. II. Kvalita je prioritou naší společnosti, což znamená vysoké pracovní nároky na systémy řízení, ovšem s ohledem na neustálé zlepšování ochrany životního prostředí v průběhu výstavby i v době užívání staveb a na ekonomiku při realizaci i užívání staveb. Kvalita je základem pro spokojenost zákazníků a získávání konkurenčních výhod.
III. Vedení společnosti se zavazuje k prevenci znečištění používáním ekologicky šetrných technologií, pravidelnou údržbou strojního vybavení a také prohlubováním vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalifikací. IV. Ve všech oblastech je kladen důraz na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví při práci. Důsledně jsou dodržována opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, vybavenost pracovníků OOPP. V. Naším cílem je být preferovaným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby, trvale produkovat a používat inovační technologické postupy včetně moderních metod řízení a informačních systémů. Vedení společnosti se zavazuje udržovat a postupně zdokonalovat potřeby zákazníků. Vyhodnocováním informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality, jejich naplňování, při všech činnostech usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti.
VI. Pro zabezpečení vysoké kvality produkce společnosti provádět pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů materiálů a prací. Úzce spolupracovat s vybranými dodavateli s cílem získat oboustranné důvěry a úspěšné realizace zásad integrovaného systému řízení. VII. Osobní odpovědností každého pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajišťujeme profesionální úroveň všech prováděných činností. Na základě znalostí a kvalifikačního potenciálu našich zaměstnanců zaručujeme kvalitu i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vyžadujeme po pracovnících, kteří dílčí část práce předávají. VIII. Management dbá na dobré jméno firmy zpracováním propagačních materiálů, aktualizací internetových stránek a vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery.
IX. Vhodnou personální politikou a vzděláváním vytváříme kolektiv zaměstnanců motivovaných k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, bezpečnost spolupracovníků, ochranu zdraví při práci, ochranu majetku a pracovního i životního prostředí. X. Normy kvality – ČSN EN ISO 9001:2016, enviromentu – ČSN EN ISO 14001:2016 a bezpečnosti práce – ČSN ISO 45001:2018 jsou základem našeho IMS, který pravidelně vyhodnocujeme, aktualizujeme a zlepšujeme na úrovni všech zaměstnanců i našich subdodavatelů. XI. Neshodám raději předcházíme, než je řešíme. Zavazujeme se:
  • flexibilně reagovat na požadavky zákazníka a tím udržovat přední pozici na trhu,
  • vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik. V rámci procesu vzdělávání systematicky zvyšovat jejich povědomí a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí,
  • trvale usilovat o zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany,
  • zajišťovat maximální úroveň BOZP a neustále zlepšovat zavedený integrovaný systému IMS,
  • trvale zlepšovat hospodaření s energiemi a materiály,
  • hodnotit dopady na ŽP u změn technologií při plánování nových staveb, a to před jejich realizací.
Cíle kvality SKR stav, s.r.o. na rok 2023 QMS

QMS 1/2023 – Soustředit se na získávání nových zakázek
Termín: v průběhu roku 2023
Odpovídá: vedení společnosti

QMS 2/2023 – Úspěšná příprava a následné prověření připravenosti interním auditem na dozorový audit IMS nezávislou certifikační organizací
Termín: 03/2023
Odpovídá: manažer IMS
 

QMS 3/2023 – Informovanost zaměstnanců ve prospěch společnosti o systému IMS
Termín: v průběhu roku 2023
Odpovídá: vedení společnosti

QMS 4/2023 – Dokončení rozšíření stávajících parkovacích ploch administrativní budovy Nováčkova
Termín: v průběhu roku 2023
Odpovídá: vedení společnosti
Cíle EMS SKR stav, s.r.o. na rok 2023 EMS

EMS 1/2023 – Důsledná kontrola, že likvidace odpadu je prováděna oprávněnými firmami
Termín: v průběhu roku 2023
Odpovídá: manažer IMS

EMS 2/2023 – Zajistit dostatečné množství shromažďovacích prostředků pro odpady a jejich správné označení
Termín: průběžně dle staveb
Odpovídá: specialista pro nakládání s odpady
 

EMS 3/2023 – Požadovat bezpečnostní listy pro chemické látky, které se případně vyskytnou na stavbě
Termín: v průběhu roku 2023
Odpovídá: specialista pro nakládání s odpady

EMS 4/2023 – Havarijní souprava (sorpční a záchytné prostředky) – kontrola jejich používání v případě úniku látek
Termín: průběžně dle staveb
Odpovídá: manažer IMS
Cíle BOZP SKR stav, s.r.o. na rok 2023 BOZP

BOZP 1/2023 – Provedení roční prověrky BOZP, PO
Termín: do 31. 01. 2023
Odpovídá: technik BOZP, PO

BOZP 2/2023 – Zajišťovat značení prostor staveniště bezpečnostními značkami (zákazové, příkazové, informativní)
Termín: průběžně
Odpovídá: vedení stavby
 

BOZP 3/2023 – Zajišťovat trvalý úklid pracovišť a každodenní kontroly ze strany vedení stavby
Termín: v průběhu roku 2023
Odpovídá: vedení stavby


Kam dál?

Home
Kariéra
Vzdělávání
O společnosti
Naše služby
Reference
Dokumenty
GDPR
Napsali o nás
Kontakt
Kde nás najdete?

Google Maps

Zvětšit mapu
Kontakt

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno
Česká republika

Tel.: (+420) 545 249 000
Fax: (+420) 545 249 001


sekretariat@skrstav.cz

All rights reserved to SKR stav, s.r.o. 2010
© Designed by Lukas Brezak (Grafická Chirurgie / Surgery Minor)


SKR stav, s.r.o.